Dịch vụ

  • Đánh giá doanh nghiệp
    Phân tích đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp trên các mặt: Xây dựng chiến lược; Quản trị mục tiêu; Quản lý sản xuất; Quản trị nhân lực; Marketing bán hàng; Xử lý khủng hoảng truyền thông ...
  • Tư vấn
    Tư vấn chiến lược, tư vấn xây dựng hệ thống, tư vấn xây dựng năng lực cạnh tranh, tư vấn chiến lược marketing và truyền thông, tư vấn cải thiện quy trình hệ thống ...
  • Đào tạo
    Đào tạo kỹ năng bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng, phát triển - quản trị nhân lực, quản trị mục tiêu, quản trị nguồn lực, quản lý quy trình, quản lý chất lượng ...