Dịch vụ

 • Tư vấn phát triển dự án Bất Động Sản
  Tư vấn nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, PR truyền thông, marketing bán hàng, vận hành dự án bất động sản (Nhà ở, TMDV, văn phòng).
 • Xử lý khủng hoảng truyền thông
  Phòng ngừa xử lý khủng hoảng truyền thông.
  Chiến lược truyền thông.
  Đào tạo kỹ năng quan hệ báo chí, đăng tin bài, xử lý khủng hoảng truyền thông.
 • Đánh giá doanh nghiệp
  Phân tích đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp trên các mặt: Xây dựng chiến lược; Quản trị mục tiêu; Quản lý sản xuất; Quản trị nhân lực; Marketing bán hàng; Xử lý khủng hoảng truyền thông ...
 • Tư vấn
  Tư vấn chiến lược, tư vấn xây dựng hệ thống, tư vấn xây dựng năng lực cạnh tranh, tư vấn chiến lược marketing và truyền thông, tư vấn cải thiện quy trình hệ thống ...
 • Đào tạo
  Đào tạo kỹ năng bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng, phát triển - quản trị nhân lực, quản trị mục tiêu, quản trị nguồn lực, quản lý quy trình, quản lý chất lượng ...