Tư vấn

Tư vấn chiến lược, tư vấn xây dựng hệ thống, tư vấn xây dựng năng lực cạnh tranh, tư vấn chiến lược marketing và truyền thông, tư vấn cải thiện quy trình hệ thống

Xếp theo:
Tư vấn chiến lược kinh doanh
Với các công cụ nghiên cứu thị trường, chúng tôi phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.
Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu
Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của một công ty, khâu quan trọng nhất là xác định ai là khách hàng mục tiêu của mình, việc lựa chọn khách hàng mục tiêu theo qui trình như sau:
Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban
Sau khi công ty đã lựa chọn khách hàng mục tiêu, phát triển các sản phẩm chủ lực cho các phân khúc mục tiêu, việc tiếp theo là cân nhắc nguồn lực và xác định các mục tiêu dài hạn cho công ty và các phòng ban.
Xây dựng chiến lược marketing của công ty
Sau khi xây dựng các mục tiêu tổng thể của công ty, trong đó có mục tiêu về marketing, cụ thể là thị phần mục tiêu mà công ty muốn đạt được từng năm trong chiến lược kinh doanh của công ty.
Xây dựng chiến lược truyền thông
Chiến lược truyền thông : Là các phương pháp, cách thức tiếp cận khách hàng mục tiêu, giúp cho khách hàng nhận biết thương hiệu, nhận biệt về dịch vụ và sản phẩm
Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu
Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của một công ty, khâu quan trọng nhất là xác định ai là khách hàng mục tiêu của mình, việc lựa chọn khách hàng mục tiêu theo qui trình như sau: