Tư vấn chiến lược kinh doanh

Với các công cụ nghiên cứu thị trường, chúng tôi phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.

Cùng với những kinh nghiệm của những chuyên gia giàu kinh nghiệm chúng tôi thu thập các yếu tố bên trong doanh nghiệp có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp như: các nguồn lực của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức, phong cách lãnh đạo ….

Chúng tôi phát hiện ra những điểm yếu, những rào cản của sự phát triển doanh nghiệp, đồng thời phát hiện ra những điểm mạnh để phát huy, từ đó đề xuất ra những giải pháp phù hợp để doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh.

Bản chiến lược kinh doanh của công ty cũng như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty. Khi công ty mới thành lập hoặc trong giai đoạn tái cấu trúc, công ty cần có bản chiến lược kinh doanh nhằm hướng dẫn cho sự phát triển công ty trong giai đoạn mới. Bản chiến lược kinh doanh là do Ban giám đốc cùng với các trưởng bộ phận đặt ra mục tiêu dài hạn cho công ty trong vòng 3-5 năm và cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu dài hạn.

Các mục tiêu dài hạn cần được xây dựng gắn liền với thực tế phát triển, các mục tiêu dài hạn được tính toán và tổng hợp của nhiều mục tiêu có thể thực hiện được của giai đoạn ngắn hạn, công ty cần có nhiều loại số liệu khác nhau để có thể đưa ra các mục tiêu dài hạn, ví dụ như độ lớn của thị trường, mức tăng trưởng của thị trường, xu hướng tiêu dùng, thị phần của các đối thủ cạnh tranh. Hiện nay rất nhiều công ty cần một đơn vị tư vấn bên ngoài để giúp doanh nghiệp nghiên cứu thu thập thông tin và cùng xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh.

Nội dung tư vấn chiến lược bao gồm:

- Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu
- Xác định các sản phẩm và dịch vụ chủ lực cho khách hàng và thị trường
- Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban
- Xây dựng chiến lược marketing của công ty
- Xây dựng chiến lược truyền thông
- Xây dựng chiến lược nhân sự và đào tạo
- Xây dựng các chỉ số giám sát và đo lường hiệu quả thực hiện chiến lược