Xây dựng chiến lược marketing của công ty

Sau khi xây dựng các mục tiêu tổng thể của công ty, trong đó có mục tiêu về marketing, cụ thể là thị phần mục tiêu mà công ty muốn đạt được từng năm trong chiến lược kinh doanh của công ty.

Bộ phận marketing sẽ xây dựng chiến lược marketing để đạt được mục tiêu tổng thể. Các mục tiêu lớn dài hạn sẽ được phân tích và xây dựng các mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn hơn.

Chiến lược marketing là xây dựng cách thức, phương pháp để đạt mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra trong từng giai đoạn với chi phí hiệu quả nhất phù hợp với nguồn lực của công ty. Qui trình xây dựng chiến lược marketing bao gồm các công đoạn và nội dung công việc như sau:

1.      Phân tích môi trường kinh doanh: các yếu tố vĩ mô và vi mô có tác động đến sự phát triển của công ty.

2.      Phân tích SWOT: đểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty.

3.      Xác định thị trường, khách hàng mục tiêu của từng phân khúc

4.      Xây dựng hệ thống mục tiêu marketing cho từng thị trường, mục tiêu cho từng phân khúc khách hàng

5.      Xây dựng chiến lược marketing mix cho từng phân khúc và khách hàng để đạt đươc các mục tiêu cụ thể: trong đó bao gồm:

a.      Chiến lược sản phẩm: xác định các sản phẩm chủ lực cho từng phân khúc và khách hàng mục tiêu.

b.      Xây dựng chiến lược giá phù hợp với từng phân khúc khách hàng và thị trường.

c.      Chiến lược phân phối cho từng phân khúc, từng kênh phân phối

d.      Chiến lược truyền thông bao gồm “above the line” cho mass media, và các chiến lược “ “below the line” như khuyến mãi cho người tiêu dùng, trưng bày hàng hóa, dùng thử sản phẩm, khuyến mãi cho người bán..

Chiến lược marketing được phân ra nhiều hoạt động marketing nhỏ, trong từng giai đoạn để đạt các mục tiêu nhỏ và ngắn hạn. chiến lược marketing phải tính toán được các mục tiêu kinh doanh của công ty, trong đó tính toán được doanh số, số khách hàng, chi phí, và kể cả tính toán được lợi nhuận, có như thế các chiến lược marketing của công ty mới thực tế và khả thị. Chiến lược marketing phải tính toán đến nguồn lực của công ty hiện có, đặc biệt là ngân sách marketing phải được tính toán và dự trù trước.

Với việc phân tích trên chúng ta nhìn thấy, để xây dựng chiến lược marketing cho công ty, công ty cần phải xây dựng một hệ thống tin đầy đủ và chính xác để làm cơ sở tính toán các mục tiêu và phương pháp thực hiện, các kế hoạch marketing đều tính toán ra các con số cụ thể bao gồm doanh thu và chi phí thực hiện.

Công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt chuyên thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược marketing cho các công ty. Ngoài việc nghiên cứu thị trường, chúng tôi còn tham gia tư vấn và xây dựng các chiến lược marketing và truyền thông cho các công ty. Đó là sự khác biệt của công ty nghiên cứu và tư vấn Quốc Việt so với các công ty nghiên cứu thị trường khác