Xử lý khủng hoảng truyền thông

Khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp trên mặt trận truyền thông là khi có các sự cố hoặc thậm chí không có sự cố mà vẫn bị nhiều cơ quan báo chí/ tạp chí liên hệ làm việc, viết bài tiêu cực. Chúng tôi sẽ giúp bạn củng cố, nâng cao kiến thức, ký năng và trực tiếp hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông. Xây dựng quan hệ với giới báo chí, truyền thông.